...
Menu Close

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego

Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego
Rating (average)
Business Genre
Long Business Description

6340 S New England Ave, Chicago, IL. 60638773-470-6587zarzad@szkolacholewinskiego.org


Polska Szkoła im. ks. Stanisława Cholewińskiego jest niezależną i niedochodową instytucją założoną i utrzymywaną przez Stowarzyszenie Rodziców. Głównymi celami szkoły są nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury i literatury polskiej, przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz zaznajomienie z wkładem Polonii w życie Stanów Zjednoczonych.

Business Phone Number
(773) 470-6587

Ratings

There are no reviews yet.

Post your review

Send Message to listing owner

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.